ลืมรหัสผ่าน

* จำเป็นต้องกรอก

คำแนะนำ

การยืนยันตัวตนเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่าน จำเป็นต้องเปรียบเทียบข้อมูล ซึ่งมีข้อมูลที่จำเป็นดังต่อไปนี้
1. เลขประจำตัวนักศึกษา
2. เลขบัตรประจำตัวประชาชน (ระบบจะตรวจสอบว่าตรงกับข้อมูลในฐานข้อมูลว่าตรงกันหรือไม่ หากไม่มีข้อมูลจะตรวจสอบจากวันเกิดแทน)
3. วัน เดือน ปีเกิด (หากไม่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนในระบบ จะตรวจสอบจากวันเดือนปีเกิดแทน)
หากไม่เคยเข้าระบบเลย แล้วไม่สามารถยืนยันรหัสได้กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
* กรุณากรอกเลขประจำตัวนักศึกษาด้วย ครับ!
* กรุณากรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนหด้วย ครับ!
* กรุณากรอกรหัสใหม่ด้วย ครับ!
* ยืนยันรหัสใหม่ด้วย ครับ!