เกี่ยวกับระบบ

"กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ" เป็นการดำเนินการตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อเป็นการประกันคุณภาพ ของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา เพื่อให้การจัดการศึกษามุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันในการผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ

จากนโยบายดังกล่าว มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จึงเล็งเห็นความสำคัญ ของการจัดการหลักสูตรและรายวิชา โดยทุกหลักสูตรได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานดังกล่าว หลักสูตรจึงจำเป็นต้องมี ระบบบริหารจัดการหลักสูตรและรายวิชาที่ดี สามารถจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ค้นหาง่าย ปลอดภัย และสะดวกต่อการใช้งาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จึงพัฒนาโปรแกรมระบบจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติขึ้น เพื่อเป็นระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหลักสูตรและรายวิชา เพื่อให้ผู้บริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา สามารถจัดเก็บข้อมูลหลักสูตรและรายวิชาออนไลน์ได้ สะดวกต่อการตรวจสอบ และค้นหาง่าย


สำหรับผู้บริหารหลักสูตร
1. ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน/ผู้รับผิดชอบรายวิชา/จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน
Responsive image

2. ตรวจสอบการส่งและบันทึก มคอ.3-6 ในแต่ละปีการศึกษา
Responsive image

3. ตรวจสอบการส่งผลการศึกษาของรายวิชาต่างๆ
Responsive image

4. ตรวจสอบผลการประเมินอาจารย์สอนประจำรายวิชาต่างๆ จากนักศึกษา เพื่อพัฒนาหลักสูตรต่อไป
Responsive image

5. สรุปผลการกระจายเกรดรายวิชาต่างๆ
Responsive image

6. ตรวจสอบผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดบริการ สิ่งสนับสนุน จากนักศึกษา เพื่อพัฒนาหลักสูตรต่อไป
Responsive image

วิธีการใช้งาน