มคอ 3-6 ปีการศึกษา 2559

เลือกภาคการศึกษา

TQF3
100%
TQF5
100%

# ภาค รหัส รายวิชา ผู้รับผิดชอบรายวิชา หลักสูตร มคอ 3,4 มคอ 5,6
# ภาค รหัส รายวิชา ผู้รับผิดชอบรายวิชา หลักสูตร มคอ 3,4 มคอ 5,6
1 2 GS5527 วิทยานิพนธ์ ผศ.ดร.ชิษณพงศ์ ศรจันทร์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
2 2 GS5102 นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา ผศ.ดร.ชิษณพงศ์ ศรจันทร์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
3 1 GS5101 หลักการศึกษาและหลักการเรียนรู้ ผศ.ดร.ชิษณพงศ์ ศรจันทร์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
4 1 GS5427 ภาวะผู้นำในองค์การทางการศึกษา รศ.ดร.บุญช่วย ศิริเกษ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
5 1 GS5423 สัมมนาการบริหารการศึกษา ดร.ดุษฎีวัฒน์ แก้วอินทร์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

มคอ.5 และ 6 หมายถึงดำเนินการส่งแล้ว ยังไม่ส่งเข้าระบบ