มคอ 3-6 ปีการศึกษา 2559

เลือกภาคการศึกษา

TQF3
33%
TQF5
83%

# ภาค รหัส รายวิชา ผู้รับผิดชอบรายวิชา หลักสูตร มคอ 3,4 มคอ 5,6
# ภาค รหัส รายวิชา ผู้รับผิดชอบรายวิชา หลักสูตร มคอ 3,4 มคอ 5,6
1 1 GS3416 การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย ดร.ปดิษฐ์ คำดี รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
2 1 GS3426 พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ พระนิทัศน์ ธีรปญฺโญ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
3 1 GS3310 รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ พระนิทัศน์ ธีรปญฺโญ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
4 1 GS3416 การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย รศ.ดร.ภาสกร ดอกจันทร์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
5 1 GS3310 รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ ผศ.ดร.สุขพัฒน์ อนนท์จารย์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
6 1 GS3426 พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ ดร.ปดิษฐ์ คำดี รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

มคอ.5 และ 6 หมายถึงดำเนินการส่งแล้ว ยังไม่ส่งเข้าระบบ