มคอ 3-6 ปีการศึกษา 2559

เลือกภาคการศึกษา

TQF3
100%
TQF5
100%

# ภาค รหัส รายวิชา ผู้รับผิดชอบรายวิชา หลักสูตร มคอ 3,4 มคอ 5,6
# ภาค รหัส รายวิชา ผู้รับผิดชอบรายวิชา หลักสูตร มคอ 3,4 มคอ 5,6
1 3 BU5008 การปฏิบัติกรรมฐาน พระครูปริยัติสัจจญาณ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
2 3 BU5007 ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา นายจิณณวัตร แทนพันธ์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
3 3 BU5005 พุทธวิถีไทย นายสุทิน เลิศสพุง ศึกษาศาสตรบัณฑิต
4 3 BU5006 ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา นายประดิษฐ์ ศรีโนนยาง ศึกษาศาสตรบัณฑิต
5 3 BU5010 ศาสนศึกษา อาจารย์วีรนุช พรมจักร์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
6 3 BU5009 พระพุทธศาสนามหายาน นายเตชทัต ปักสังขาเนย์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
7 2 ED1083 การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 2 นายพลภัทร อภัยโส ศึกษาศาสตรบัณฑิต
8 2 ED1085 วิธีสอนภาษาอังกฤษ 2 อาจารย์ธัญดา พิศาลเตชะกุล ศึกษาศาสตรบัณฑิต
9 2 ED1028 การประกันและการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ดร.จักรกฤษณ์ โพดาพล ศึกษาศาสตรบัณฑิต
10 2 ED1010 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร นายกิตติพัฒน์ ทาวงศ์ษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต
11 2 ED1087 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ นายวันชัย สาริยา ศึกษาศาสตรบัณฑิต
12 2 ED1075 สัทศาสตร์และการออกเสียงภาษาอังกฤษ นายบรรจบ โชติชัย ศึกษาศาสตรบัณฑิต
13 2 ED1080 นวนิยายและเรื่องสั้นอังกฤษและอเมริกัน นายประภาส ลาวัลย์ศิริ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
14 2 BU5004 พระไตรปิฎกศึกษา 3 พระมหาวัฒนา สุรจิตฺโต ศึกษาศาสตรบัณฑิต
15 2 ED1021 คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครู รศ.ดร.บุญช่วย ศิริเกษ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
16 2 ED1073 ภาษาอังกฤษเฉพาะทางศึกษาศาสตร์ นายกิตติพัฒน์ ทาวงศ์ษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต
17 2 ED1093 วรรณศิลป์ร้อยแก้ว ร้อยกรองของภาษาต่างประเทศ นายบรรจบ โชติชัย ศึกษาศาสตรบัณฑิต
18 2 ED1111 การแปลสารคดีและบันเทิงคดี นายประดิษฐ์ ศรีโนนยาง ศึกษาศาสตรบัณฑิต
19 2 ED1011 แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียรู้ รศ.ดร. พิมพ์อร สดเอี่ยม ศึกษาศาสตรบัณฑิต
20 2 GE2012 การวางแผนชีวิตและครอบครัว ดร.ปดิษฐ์ คำดี ศึกษาศาสตรบัณฑิต
21 2 59BU5005 พุทธวิถีไทย ผศ.ดร.ชิษณพงศ์ ศรจันทร์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
22 2 59GE3003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น นายประภาส ลาวัลย์ศิริ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
23 2 59ED1016 ภาษาศาสตร์เบื้องต้นสำหรับครู นายประดิษฐ์ ศรีโนนยาง ศึกษาศาสตรบัณฑิต
24 2 59ED1018 การอ่านเพื่อความเข้าใจเชิงปฏิบัติการ นายวันชัย สาริยา ศึกษาศาสตรบัณฑิต
25 2 59BU5002 พระไตรปิฎกศึกษา 1 พระครูปริยัติสัจจญาณ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
26 2 59ED1008 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา นางสาวกรรณิกา ไวโสภา ศึกษาศาสตรบัณฑิต
27 2 59GE3001 ภาษาไทย อาจารย์ชื่นอารมณ์ จันทร์พินิจรัตน์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
28 2 ED1026 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นายกิตติพัฒน์ ทาวงศ์ษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต
29 2 ED1004 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู นางสาวกรรณิกา ไวโสภา ศึกษาศาสตรบัณฑิต
30 2 ED1092 วัฒนธรรมนานาชาติ นายพลภัทร อภัยโส ศึกษาศาสตรบัณฑิต
31 2 ED1088 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสอนภาษาอังกฤษ นายประดิษฐ์ ศรีโนนยาง ศึกษาศาสตรบัณฑิต
32 2 ED1090 กวีนิพนธ์อังกฤษและอเมริกา นายบรรจบ โชติชัย ศึกษาศาสตรบัณฑิต
33 2 ED1079 การบูรณาการการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ อาจารย์ธัญดา พิศาลเตชะกุล ศึกษาศาสตรบัณฑิต
34 2 ED1096 ระเบียบวิธีวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษ ดร.จักรกฤษณ์ โพดาพล ศึกษาศาสตรบัณฑิต
35 1 59ED1001 ความรู้พื้นฐานสำหรับวิชาชีพครู ดร.จักรกฤษณ์ โพดาพล ศึกษาศาสตรบัณฑิต
36 1 59ED1015 โครงสร้างภาษาอังกฤษ นายประดิษฐ์ ศรีโนนยาง ศึกษาศาสตรบัณฑิต
37 1 59BU5001 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. ศึกษาศาสตรบัณฑิต
38 1 59GE3002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน นายกิตติพัฒน์ ทาวงศ์ษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต
39 1 59GE1001 การต่อต้านการทุจริต จ.ส.อ.สถิตย์ กรมทอง ศึกษาศาสตรบัณฑิต
40 1 59BU5008 การปฏิบัติกรรมฐาน พระครูกิตติสารสุมณฑ์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
41 1 59GE1007 มนุษย์กับหน้าที่พลเมือง นายสุขชัย วงษ์จันทร์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
42 1 ED1081 การอ่านและการเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา นายประดิษฐ์ ศรีโนนยาง ศึกษาศาสตรบัณฑิต
43 1 ED1074 ภาษาศาสตร์เบื้องต้นสำหรับครู นายบรรจบ โชติชัย ศึกษาศาสตรบัณฑิต
44 1 ED1077 เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ อาจารย์ธัญดา พิศาลเตชะกุล ศึกษาศาสตรบัณฑิต
45 1 ED1076 การอ่านเพื่อความเข้าใจเชิงปฏิบัติการ นายวันชัย สาริยา ศึกษาศาสตรบัณฑิต
46 1 ED1082 การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 1 นายพลภัทร อภัยโส ศึกษาศาสตรบัณฑิต
47 1 ED1009 กฎหมายการศึกษา ผศ.ดร.ชิษณพงศ์ ศรจันทร์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
48 1 ED1084 วิธีสอนภาษาอังกฤษ 1 นายกิตติพัฒน์ ทาวงศ์ษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต
49 1 ED1014 ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา รศ.ดร.บุญช่วย ศิริเกษ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
50 1 ED1002 วิทยาการการสอนและการจัดการเรียนรู้ อาจารย์ชื่นอารมณ์ จันทร์พินิจรัตน์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
51 1 GE4027 สถิติเบื้องต้น นางสาวกรรณิกา ไวโสภา ศึกษาศาสตรบัณฑิต
52 1 GE4030 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า ดร.จักรกฤษณ์ โพดาพล ศึกษาศาสตรบัณฑิต
53 1 ED1094 พื้นฐานการศึกษาภาษาอังกฤษ นายวันชัย สาริยา ศึกษาศาสตรบัณฑิต
54 1 BU5003 พระไตรปิฎกศึกษา 2 พระครูปริยัติสัจจญาณ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
55 1 GE3024 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ นายพลภัทร อภัยโส ศึกษาศาสตรบัณฑิต
56 1 ED1091 วัฒนธรรมไทย พระครูพิสุทธิธรรมาภรณ์ วิสุทธาจาโร ศึกษาศาสตรบัณฑิต
57 1 ED1005 การวัดและการประเมินผลการศึกษา รศ.ดร. พิมพ์อร สดเอี่ยม ศึกษาศาสตรบัณฑิต
58 1 ED1097 ทฤษฎีและกลวิธีการสอนภาษาอังกฤษ นายพลภัทร อภัยโส ศึกษาศาสตรบัณฑิต
59 1 ED1086 ภาษาอังกฤษสำหรับครู นายกิตติพัฒน์ ทาวงศ์ษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต
60 1 ED1089 วรรณคดีอังกฤษและอเมริกา นายประภาส ลาวัลย์ศิริ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
61 1 ED1003 การวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยในชั้นเรียน ดร.จักรกฤษณ์ โพดาพล ศึกษาศาสตรบัณฑิต
62 1 ED1078 การทดสอบและการประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ นายวันชัย สาริยา ศึกษาศาสตรบัณฑิต

มคอ.5 และ 6 หมายถึงดำเนินการส่งแล้ว ยังไม่ส่งเข้าระบบ