มคอ 3-6 ปีการศึกษา 2560

เลือกภาคการศึกษา

TQF3
22%
TQF5
0%

# ภาค รหัส รายวิชา ผู้รับผิดชอบรายวิชา หลักสูตร มคอ 3,4 มคอ 5,6
# ภาค รหัส รายวิชา ผู้รับผิดชอบรายวิชา หลักสูตร มคอ 3,4 มคอ 5,6
1 2 ED1013 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 นายกิตติพัฒน์ ทาวงศ์ษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต
2 1 ED1012 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 นายกิตติพัฒน์ ทาวงศ์ษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต
3 1 ED1003 การวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยในชั้นเรียน ดร.จักรกฤษณ์ โพดาพล ศึกษาศาสตรบัณฑิต
4 1 ED1086 ภาษาอังกฤษสำหรับครู นายกิตติพัฒน์ ทาวงศ์ษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต
5 1 ED1078 การทดสอบและการประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ นายวันชัย สาริยา ศึกษาศาสตรบัณฑิต
6 1 ED1005 การวัดและการประเมินผลการศึกษา รศ.ดร. พิมพ์อร สดเอี่ยม ศึกษาศาสตรบัณฑิต
7 1 ED1081 การอ่านและการเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา นายประดิษฐ์ ศรีโนนยาง ศึกษาศาสตรบัณฑิต
8 1 ED1097 ทฤษฎีและกลวิธีการสอนภาษาอังกฤษ นายพลภัทร อภัยโส ศึกษาศาสตรบัณฑิต
9 1 ED1089 วรรณคดีอังกฤษและอเมริกา นายบรรจบ โชติชัย ศึกษาศาสตรบัณฑิต

มคอ.5 และ 6 หมายถึงดำเนินการส่งแล้ว ยังไม่ส่งเข้าระบบ