มคอ 3-6 ปีการศึกษา 2559

เลือกภาคการศึกษา

TQF3
83%
TQF5
66%

# ภาค รหัส รายวิชา ผู้รับผิดชอบรายวิชา หลักสูตร มคอ 3,4 มคอ 5,6
# ภาค รหัส รายวิชา ผู้รับผิดชอบรายวิชา หลักสูตร มคอ 3,4 มคอ 5,6
1 3 59GE3006 ภาษาอาเซียนเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรม ร.ต.ต.บุญถม วิสาหาญ รัฐศาสตรบัณฑิต
2 3 59GE3006 ภาษาอาเซียนเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรม นายประดิษฐ์ ศรีโนนยาง รัฐศาสตรบัณฑิต
3 3 SO2024 ทฤษฎีการเมืองว่าด้วยเสรีประชาธิปไตย จ.ส.อ.สถิตย์ กรมทอง รัฐศาสตรบัณฑิต
4 3 SO2024 ทฤษฎีการเมืองว่าด้วยเสรีประชาธิปไตย จ.ส.อ.สถิตย์ กรมทอง รัฐศาสตรบัณฑิต
5 3 SO2023 ความคิดทางการเมืองแนวสังคมนิยม นายสุทิน เลิศสพุง รัฐศาสตรบัณฑิต
6 3 SO2023 ความคิดทางการเมืองแนวสังคมนิยม นายสุทิน เลิศสพุง รัฐศาสตรบัณฑิต
7 3 GE2017 หลักปรัชญาและตรรกศาสตร์ นายเกษม ประพาน รัฐศาสตรบัณฑิต
8 3 BU5009 พระพุทธศาสนามหายาน อาจารย์วีรนุช พรมจักร์ รัฐศาสตรบัณฑิต
9 3 SO2033 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พระนิทัศน์ ธีรปญฺโญ รัฐศาสตรบัณฑิต
10 3 593006 นายประดิษฐ์ ศรีโนนยาง รัฐศาสตรบัณฑิต
11 3 59GE4003 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า นางสาวกรรณิกา ไวโสภา รัฐศาสตรบัณฑิต
12 3 59GE2003 การวางแผนชีวิต ดร.ปดิษฐ์ คำดี รัฐศาสตรบัณฑิต
13 3 59GE4003 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า นายสุรศักดิ์ เครือมา รัฐศาสตรบัณฑิต
14 3 59GE2003 การวางแผนชีวิต นายธนวรรธน์ ตรีศูนย์ รัฐศาสตรบัณฑิต
15 3 GE2017 หลักปรัชญาและตรรกศาสตร์ อาจารย์สุระ สุขแป รัฐศาสตรบัณฑิต
16 3 BU5009 พระพุทธศาสนามหายาน นายปรเมษฐ์ ปานิคม รัฐศาสตรบัณฑิต
17 3 BU5004 พระไตรปิฎกศึกษา 3 พระกฤษฎา ขนฺติโก รัฐศาสตรบัณฑิต
18 3 SO2033 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นายปรเมษฐ์ ปานิคม รัฐศาสตรบัณฑิต
19 3 SO2024 ทฤษฎีการเมืองว่าด้วยเสรีประชาธิปไตย นายธนวรรธน์ ตรีศูนย์ รัฐศาสตรบัณฑิต
20 3 SO2004 การปกครองคณะสงฆ์ไทย ร.ต.ต.บุญถม วิสาหาญ รัฐศาสตรบัณฑิต
21 2 SO2041 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์ จ.ส.อ.สถิตย์ กรมทอง รัฐศาสตรบัณฑิต
22 2 SO2041 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์ จ.ส.อ.สถิตย์ กรมทอง รัฐศาสตรบัณฑิต
23 2 SO2041 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์ จ.ส.อ.สถิตย์ กรมทอง รัฐศาสตรบัณฑิต
24 2 SO2017 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเมืองของประเทศกำลังพัฒนา นายสุขชัย วงษ์จันทร์ รัฐศาสตรบัณฑิต
25 2 SO2018 กฎหมายระหว่างประเทศ พระนิทัศน์ ธีรปญฺโญ รัฐศาสตรบัณฑิต
26 2 SO2033 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จ.ส.อ.สถิตย์ กรมทอง รัฐศาสตรบัณฑิต
27 2 SO2024 ทฤษฎีการเมืองว่าด้วยเสรีประชาธิปไตย นายเกษม ประพาน รัฐศาสตรบัณฑิต
28 2 SO2019 การสืบสวนและสอบสวน พ.ต.ท.จักรพงษ์ ฟองชัย รัฐศาสตรบัณฑิต
29 2 SO2014 นโยบายต่างประเทศของไทย รศ.ดร.ภาสกร ดอกจันทร์ รัฐศาสตรบัณฑิต
30 2 GE2017 หลักปรัชญาและตรรกศาสตร์ อาจารย์วีรนุช พรมจักร์ รัฐศาสตรบัณฑิต
31 2 SO2009 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้ง ดร.ปดิษฐ์ คำดี รัฐศาสตรบัณฑิต
32 2 BU5009 พระพุทธศาสนามหายาน นายเตชทัต ปักสังขาเนย์ รัฐศาสตรบัณฑิต
33 2 SO2002 ระบบรัฐสภาไทย นายเกษม ประพาน รัฐศาสตรบัณฑิต
34 2 SO2003 พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของการเมืองการปกครองไทย นายสุขชัย วงษ์จันทร์ รัฐศาสตรบัณฑิต
35 2 BU5004 พระไตรปิฎกศึกษา 3 นายทวีศักดิ์ ใครบุตร รัฐศาสตรบัณฑิต
36 2 SO2008 ทฤษฎีทางการเมืองและจริยศาสตร์ จ.ส.อ.สถิตย์ กรมทอง รัฐศาสตรบัณฑิต
37 2 59GE3003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น นายพลภัทร อภัยโส รัฐศาสตรบัณฑิต
38 2 59BU5002 พระไตรปิฎกศึกษา 1 พระครูปริยัติสัจจญาณ รัฐศาสตรบัณฑิต
39 2 59SO2103 พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของการเมืองการปกครองไทย นายสุทิน เลิศสพุง รัฐศาสตรบัณฑิต
40 2 59SO2104 การปกครองคณะสงฆ์ไทย พระครูพิสุทธิธรรมาภรณ์ วิสุทธาจาโร รัฐศาสตรบัณฑิต
41 2 59BU5001 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รัฐศาสตรบัณฑิต
42 2 59GE2001 มนุษย์กับการแสวงหาความรู้ พระมหาวัฒนา สุรจิตฺโต รัฐศาสตรบัณฑิต
43 2 59GE3001 ภาษาไทย อาจารย์ชื่นอารมณ์ จันทร์พินิจรัตน์ รัฐศาสตรบัณฑิต
44 2 SO2033 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พระนิทัศน์ ธีรปญฺโญ รัฐศาสตรบัณฑิต
45 2 SO2013 กฎหมายปกครอง นายสุวิทย์ เปรื่องธรรมกุล รัฐศาสตรบัณฑิต
46 2 SO2020 สัมมนาศาสนากับการเมือง พระครูพิสุทธิธรรมาภรณ์ วิสุทธาจาโร รัฐศาสตรบัณฑิต
47 2 SO2018 กฎหมายระหว่างประเทศ ร.ต.ต.พิโรจน์ มีภูเวียง รัฐศาสตรบัณฑิต
48 2 SO2014 นโยบายต่างประเทศของไทย ดร.ปดิษฐ์ คำดี รัฐศาสตรบัณฑิต
49 2 SO2008 ทฤษฎีทางการเมืองและจริยศาสตร์ นายเกษม ประพาน รัฐศาสตรบัณฑิต
50 2 SO2005 พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และการเลือกตั้ง นายประพันธ์ ชูพิพัฒน์ รัฐศาสตรบัณฑิต
51 2 SO2021 ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐศาสตร์ นายประดิษฐ์ ศรีโนนยาง รัฐศาสตรบัณฑิต
52 2 SO2040 กระบวนการฝึกประสบการณ์อาชีพทางรัฐศาสตร์ จ.ส.อ.สถิตย์ กรมทอง รัฐศาสตรบัณฑิต
53 2 SO2004 การปกครองคณะสงฆ์ไทย พระครูสังฆรักษ์ จิณกมล อภิรตโน เป็นสุข รัฐศาสตรบัณฑิต
54 2 BU5007 ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา นายจิณณวัตร แทนพันธ์ รัฐศาสตรบัณฑิต
55 2 SO2003 พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของการเมืองการปกครองไทย นายเกษม ประพาน รัฐศาสตรบัณฑิต
56 2 GE4027 สถิติเบื้องต้น นางสาวกรรณิกา ไวโสภา รัฐศาสตรบัณฑิต
57 2 SO2002 ระบบรัฐสภาไทย นายชาตรี เพ็งทำ รัฐศาสตรบัณฑิต
58 2 SO2009 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้ง นายปราโมทย์ อัมพรัตน์ รัฐศาสตรบัณฑิต
59 2 SO2008 ทฤษฎีทางการเมืองและจริยศาสตร์ จ.ส.อ.สถิตย์ กรมทอง รัฐศาสตรบัณฑิต
60 2 SO2017 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเมืองของประเทศกำลังพัฒนา นายสุขชัย วงษ์จันทร์ รัฐศาสตรบัณฑิต
61 2 BU5004 พระไตรปิฎกศึกษา 3 พระครูปริยัติสัจจญาณ รัฐศาสตรบัณฑิต
62 2 SO2011 กฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์ นายวินัย ฉวีแปลง รัฐศาสตรบัณฑิต
63 2 SO2013 กฎหมายปกครอง นายอลงกต ประทุมสิทธิ์ รัฐศาสตรบัณฑิต
64 2 BU5009 พระพุทธศาสนามหายาน นายเตชทัต ปักสังขาเนย์ รัฐศาสตรบัณฑิต
65 2 SO2006 รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ อาจารย์วีรนุช พรมจักร์ รัฐศาสตรบัณฑิต
66 2 59BU5002 พระไตรปิฎกศึกษา 1 พระมหาธานินทร์ กลิ่นหอม,ดร. รัฐศาสตรบัณฑิต
67 2 59BU5007 ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา พระครูสโมธานเขตคณารักษ์,ดร. น้อยวัน รัฐศาสตรบัณฑิต
68 2 59BU5008 การปฏิบัติกรรมฐาน พระมหาวัฒนา สุรจิตฺโต รัฐศาสตรบัณฑิต
69 2 59GE3002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน นายพลภัทร อภัยโส รัฐศาสตรบัณฑิต
70 2 59BU5007 ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา นายจิณณวัตร แทนพันธ์ รัฐศาสตรบัณฑิต
71 2 59SO2103 พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของการเมืองการปกครองไทย นายสุทิน เลิศสพุง รัฐศาสตรบัณฑิต
72 2 59SO2104 การปกครองคณะสงฆ์ไทย พระครูพิสุทธิธรรมาภรณ์ วิสุทธาจาโร รัฐศาสตรบัณฑิต
73 2 59GE3001 ภาษาไทย นางจุลจิรา บุญมาก รัฐศาสตรบัณฑิต
74 2 SO2007 ระเบียบวิธิวิจัยทางสังคมศาสตร์ นางจันทร์เพ็ญ เจริญทรัพย์ รัฐศาสตรบัณฑิต
75 2 SO2003 พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของการเมืองการปกครองไทย นายไทยปัก เลี้ยงธนารักษ์ รัฐศาสตรบัณฑิต
76 2 SO2024 ทฤษฎีการเมืองว่าด้วยเสรีประชาธิปไตย อาจารย์สุระ สุขแป รัฐศาสตรบัณฑิต
77 2 SO2019 การสืบสวนและสอบสวน ร.ต.ต.บุญถม วิสาหาญ รัฐศาสตรบัณฑิต
78 2 SO2010 กฎหมายลักษณะพยาน ร.ต.อ.มานพไชย ผลมาตย์ รัฐศาสตรบัณฑิต
79 2 SO2033 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นายปรเมษฐ์ ปานิคม รัฐศาสตรบัณฑิต
80 2 SO2014 นโยบายต่างประเทศของไทย ดร.รพีพร ธงทอง รัฐศาสตรบัณฑิต
81 2 GE2017 หลักปรัชญาและตรรกศาสตร์ พระปลัดณรงค์ศักดิ์ เจริญเกียรติ รัฐศาสตรบัณฑิต
82 2 SO2011 กฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์ นายสุเรนทร์ หนูจันทร์ รัฐศาสตรบัณฑิต
83 2 BU5009 พระพุทธศาสนามหายาน พระมหาสมคิด วชิรญาโณ รัฐศาสตรบัณฑิต
84 2 SO2008 ทฤษฎีทางการเมืองและจริยศาสตร์ นายไทยปัก เลี้ยงธนารักษ์ รัฐศาสตรบัณฑิต
85 2 BU5004 พระไตรปิฎกศึกษา 3 พระกฤษฎา ขนฺติโก รัฐศาสตรบัณฑิต
86 2 SO2002 ระบบรัฐสภาไทย ดร.รพีพร ธงทอง รัฐศาสตรบัณฑิต
87 2 SO2009 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้ง พระมหาน้อย กิตฺติภทฺโท ขุมดินพักษ์ รัฐศาสตรบัณฑิต
88 2 SO2019 การสืบสวนและสอบสวน ร.ต.ต.บุญถม วิสาหาญ รัฐศาสตรบัณฑิต
89 2 SO2023 ความคิดทางการเมืองแนวสังคมนิยม นายไทยปัก เลี้ยงธนารักษ์ รัฐศาสตรบัณฑิต
90 2 SO2020 สัมมนาศาสนากับการเมือง นายปรเมษฐ์ ปานิคม รัฐศาสตรบัณฑิต
91 2 SO2018 กฎหมายระหว่างประเทศ นายธนวรรธน์ ตรีศูนย์ รัฐศาสตรบัณฑิต
92 2 SO2014 นโยบายต่างประเทศของไทย นายปรเมษฐ์ ปานิคม รัฐศาสตรบัณฑิต
93 2 SO2013 กฎหมายปกครอง นายธนวรรธน์ ตรีศูนย์ รัฐศาสตรบัณฑิต
94 2 SO2017 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเมืองของประเทศกำลังพัฒนา อาจารย์สมบัติ เสริฐผล รัฐศาสตรบัณฑิต
95 2 BU5009 พระพุทธศาสนามหายาน อาจารย์บันทะชัย ภูพิมทอง รัฐศาสตรบัณฑิต
96 2 SO2013 กฎหมายปกครอง นายธนวรรธน์ ตรีศูนย์ รัฐศาสตรบัณฑิต
97 2 BU5004 พระไตรปิฎกศึกษา 3 พระมหาธานินทร์ กลิ่นหอม,ดร. รัฐศาสตรบัณฑิต
98 2 SO2006 รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ นายปรเมษฐ์ ปานิคม รัฐศาสตรบัณฑิต
99 2 SO2011 กฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์ ร.ต.ต.บุญถม วิสาหาญ รัฐศาสตรบัณฑิต
100 2 SO2009 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้ง นายธนวรรธน์ ตรีศูนย์ รัฐศาสตรบัณฑิต
101 2 SO2002 ระบบรัฐสภาไทย นายไทยปัก เลี้ยงธนารักษ์ รัฐศาสตรบัณฑิต
102 2 SO2003 พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของการเมืองการปกครองไทย ร.ต.ต.บุญถม วิสาหาญ รัฐศาสตรบัณฑิต
103 2 BU5007 ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา พระครูสโมธานเขตคณารักษ์,ดร. น้อยวัน รัฐศาสตรบัณฑิต
104 2 GE4027 สถิติเบื้องต้น อาจารย์สุระ สุขแป รัฐศาสตรบัณฑิต
105 2 SO2008 ทฤษฎีทางการเมืองและจริยศาสตร์ นายปรเมษฐ์ ปานิคม รัฐศาสตรบัณฑิต
106 2 59SO2104 การปกครองคณะสงฆ์ไทย นายปรเมษฐ์ ปานิคม รัฐศาสตรบัณฑิต
107 2 59SO2103 พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของการเมืองการปกครองไทย ร.ต.ต.บุญถม วิสาหาญ รัฐศาสตรบัณฑิต
108 2 59GE3002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อาจารย์สุดารัตน์ ศักดิ์คำดวง รัฐศาสตรบัณฑิต
109 2 59GE3001 ภาษาไทย อาจารย์สุระ สุขแป รัฐศาสตรบัณฑิต
110 2 59BU5008 การปฏิบัติกรรมฐาน พระกฤษฎา ขนฺติโก รัฐศาสตรบัณฑิต
111 2 59SO2104 การปกครองคณะสงฆ์ไทย พระครูสโมธานเขตคณารักษ์,ดร. น้อยวัน รัฐศาสตรบัณฑิต
112 2 59SO2103 พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของการเมืองการปกครองไทย นายไทยปัก เลี้ยงธนารักษ์ รัฐศาสตรบัณฑิต
113 2 59GE3003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น พระมหาประยุทธ ปวรญฺญู ร่มจันทร์ รัฐศาสตรบัณฑิต
114 2 59GE3001 ภาษาไทย อาจารย์สุระ สุขแป รัฐศาสตรบัณฑิต
115 2 59GE2001 มนุษย์กับการแสวงหาความรู้ นายธนวรรธน์ ตรีศูนย์ รัฐศาสตรบัณฑิต
116 2 59BU5001 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา พระครูสุตคุณวัตร รัฐศาสตรบัณฑิต
117 1 59BU5001 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา นายเตชทัต ปักสังขาเนย์ รัฐศาสตรบัณฑิต
118 1 59GE1001 การต่อต้านการทุจริต จ.ส.อ.สถิตย์ กรมทอง รัฐศาสตรบัณฑิต
119 1 59SO2117 ปรัชญาการเมือง อาจารย์วีรนุช พรมจักร์ รัฐศาสตรบัณฑิต
120 1 59GE1007 มนุษย์กับหน้าที่พลเมือง นายสุทิน เลิศสพุง รัฐศาสตรบัณฑิต
121 1 59SO2101 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ นายเกษม ประพาน รัฐศาสตรบัณฑิต
122 1 59BU5006 ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา นายทวีศักดิ์ ใครบุตร รัฐศาสตรบัณฑิต
123 1 59BU5008 การปฏิบัติกรรมฐาน พระมหาวัฒนา สุรจิตฺโต รัฐศาสตรบัณฑิต
124 1 59SO2101 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ นายเกษม ประพาน รัฐศาสตรบัณฑิต
125 1 59BU5006 ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา รศ.ดร.ภาสกร ดอกจันทร์ รัฐศาสตรบัณฑิต
126 1 59GE1001 การต่อต้านการทุจริต จ.ส.อ.สถิตย์ กรมทอง รัฐศาสตรบัณฑิต
127 1 59GE1007 มนุษย์กับหน้าที่พลเมือง นายสุขชัย วงษ์จันทร์ รัฐศาสตรบัณฑิต
128 1 59SO2117 ปรัชญาการเมือง อาจารย์วีรนุช พรมจักร์ รัฐศาสตรบัณฑิต
129 1 59GE3002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน นายพลภัทร อภัยโส รัฐศาสตรบัณฑิต
130 1 SO2006 รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ นายทวีศักดิ์ ใครบุตร รัฐศาสตรบัณฑิต
131 1 SO2021 ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐศาสตร์ นายพลภัทร อภัยโส รัฐศาสตรบัณฑิต
132 1 SO2010 กฎหมายลักษณะพยาน พ.ต.ท.จักรพงษ์ ฟองชัย รัฐศาสตรบัณฑิต
133 1 SO2040 กระบวนการฝึกประสบการณ์อาชีพทางรัฐศาสตร์ พระครูพิสุทธิธรรมาภรณ์ วิสุทธาจาโร รัฐศาสตรบัณฑิต
134 1 SO2012 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ร.ต.อ.ดร.สุบัน โยทุม รัฐศาสตรบัณฑิต
135 1 SO2007 ระเบียบวิธิวิจัยทางสังคมศาสตร์ ดร.จักรกฤษณ์ โพดาพล รัฐศาสตรบัณฑิต
136 1 SO2019 การสืบสวนและสอบสวน พ.ต.ท.สมบูรณ์ ปัญญาวงศ์ รัฐศาสตรบัณฑิต
137 1 SO2010 กฎหมายลักษณะพยาน นายวินัย ฉวีแปลง รัฐศาสตรบัณฑิต
138 1 SO2020 สัมมนาศาสนากับการเมือง พระครูพิสุทธิธรรมาภรณ์ วิสุทธาจาโร รัฐศาสตรบัณฑิต
139 1 SO2007 ระเบียบวิธิวิจัยทางสังคมศาสตร์ พระนิทัศน์ ธีรปญฺโญ รัฐศาสตรบัณฑิต
140 1 SO2012 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ร.ต.ต.พิโรจน์ มีภูเวียง รัฐศาสตรบัณฑิต
141 1 SO2036 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน อาจารย์วีรนุช พรมจักร์ รัฐศาสตรบัณฑิต
142 1 SO2017 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเมืองของประเทศกำลังพัฒนา นายสุขชัย วงษ์จันทร์ รัฐศาสตรบัณฑิต
143 1 SO2016 การเมืองและการปกครองท้องถิ่น นายประพันธ์ ชูพิพัฒน์ รัฐศาสตรบัณฑิต
144 1 SO2011 กฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์ นายวุฒิพงศ์ เนติธีรัตน์ รัฐศาสตรบัณฑิต
145 1 SO2006 รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ จ.ส.อ.สถิตย์ กรมทอง รัฐศาสตรบัณฑิต
146 1 SO2005 พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และการเลือกตั้ง นายประพนธ์ ชูพิพัฒน์ รัฐศาสตรบัณฑิต
147 1 SO2018 กฎหมายระหว่างประเทศ นายชัยสิทธิ์ สิทธิศักดิ์ รัฐศาสตรบัณฑิต
148 1 SO2014 นโยบายต่างประเทศของไทย นายวิรัตน์ โภชะ รัฐศาสตรบัณฑิต
149 1 BU5007 ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา นายจิณณวัตร แทนพันธ์ รัฐศาสตรบัณฑิต
150 1 SO2016 การเมืองและการปกครองท้องถิ่น นายเกษม ประพาน รัฐศาสตรบัณฑิต
151 1 BU5003 พระไตรปิฎกศึกษา 2 พระครูปริยัติสัจจญาณ รัฐศาสตรบัณฑิต
152 1 SO2009 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้ง นายอลงกต ประทุมสิทธิ์ รัฐศาสตรบัณฑิต
153 1 SO2150 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ พ.ท.วัชรินทร์ ช่วงชิด รัฐศาสตรบัณฑิต
154 1 GE4029 คอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน นายตันติกร โนนศรี รัฐศาสตรบัณฑิต
155 1 GE3024 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ นายประดิษฐ์ ศรีโนนยาง รัฐศาสตรบัณฑิต
156 1 GE1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย นายสุวิทย์ เปรื่องธรรมกุล รัฐศาสตรบัณฑิต
157 1 BU5003 พระไตรปิฎกศึกษา 2 นายเตชทัต ปักสังขาเนย์ รัฐศาสตรบัณฑิต
158 1 BU5010 ศาสนศึกษา พระครูปริยัติสาทร วราวุธ สีลาวุโธ,ดร. รัฐศาสตรบัณฑิต
159 1 59GE1007 มนุษย์กับหน้าที่พลเมือง อาจารย์สุระ สุขแป รัฐศาสตรบัณฑิต
160 1 59SO2101 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ อาจารย์เรืองฤทธิ์ คงอยู่ รัฐศาสตรบัณฑิต
161 1 59SO2117 ปรัชญาการเมือง นางจันทร์เพ็ญ เจริญทรัพย์ รัฐศาสตรบัณฑิต
162 1 59GE1001 การต่อต้านการทุจริต ร.ต.ต.บุญถม วิสาหาญ รัฐศาสตรบัณฑิต
163 1 59BU5001 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา พระกฤษฎา ขนฺติโก รัฐศาสตรบัณฑิต
164 1 59BU5006 ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา พระมหาธานินทร์ กลิ่นหอม,ดร. รัฐศาสตรบัณฑิต
165 1 59GE1007 มนุษย์กับหน้าที่พลเมือง อาจารย์สุระ สุขแป รัฐศาสตรบัณฑิต
166 1 59SO2117 ปรัชญาการเมือง ดร.รพีพร ธงทอง รัฐศาสตรบัณฑิต
167 1 59SO2101 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ อาจารย์เรืองฤทธิ์ คงอยู่ รัฐศาสตรบัณฑิต
168 1 59GE3002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน พระมหาประยุทธ ปวรญฺญู ร่มจันทร์ รัฐศาสตรบัณฑิต
169 1 59GE1001 การต่อต้านการทุจริต ร.ต.ต.บุญถม วิสาหาญ รัฐศาสตรบัณฑิต
170 1 59BU5008 การปฏิบัติกรรมฐาน พระกฤษฎา ขนฺติโก รัฐศาสตรบัณฑิต
171 1 59BU5006 ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา พระมหาธานินทร์ กลิ่นหอม,ดร. รัฐศาสตรบัณฑิต
172 1 SO2040 กระบวนการฝึกประสบการณ์อาชีพทางรัฐศาสตร์ จ.ส.อ.สถิตย์ กรมทอง รัฐศาสตรบัณฑิต
173 1 SO2007 ระเบียบวิธิวิจัยทางสังคมศาสตร์ นางสาวกรรณิกา ไวโสภา รัฐศาสตรบัณฑิต
174 1 SO2012 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ต.ท.กีรติกร กลัดกันแสง รัฐศาสตรบัณฑิต
175 1 SO2010 กฎหมายลักษณะพยาน พ.ต.ท.จักรพงษ์ ฟองชัย รัฐศาสตรบัณฑิต
176 1 SO2020 สัมมนาศาสนากับการเมือง พระครูพิสุทธิธรรมาภรณ์ วิสุทธาจาโร รัฐศาสตรบัณฑิต
177 1 SO2021 ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐศาสตร์ นายบรรจบ โชติชัย รัฐศาสตรบัณฑิต
178 1 SO2023 ความคิดทางการเมืองแนวสังคมนิยม นายสุทิน เลิศสพุง รัฐศาสตรบัณฑิต
179 1 SO2013 กฎหมายปกครอง ร.ต.ต.พิโรจน์ มีภูเวียง รัฐศาสตรบัณฑิต
180 1 SO2016 การเมืองและการปกครองท้องถิ่น นายเกษม ประพาน รัฐศาสตรบัณฑิต
181 1 SO2011 กฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์ นายวุฒิพงศ์ เนติธีรัตน์ รัฐศาสตรบัณฑิต
182 1 SO2006 รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ อาจารย์วีรนุช พรมจักร์ รัฐศาสตรบัณฑิต
183 1 SO2005 พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และการเลือกตั้ง ดร.ปดิษฐ์ คำดี รัฐศาสตรบัณฑิต
184 1 SO2004 การปกครองคณะสงฆ์ไทย พระครูพิสุทธิธรรมาภรณ์ วิสุทธาจาโร รัฐศาสตรบัณฑิต
185 1 GE4027 สถิติเบื้องต้น นางสาวกรรณิกา ไวโสภา รัฐศาสตรบัณฑิต
186 1 BU5010 ศาสนศึกษา นายสุทิน เลิศสพุง รัฐศาสตรบัณฑิต
187 1 BU5007 ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา นายถาวร โสกัณทัต รัฐศาสตรบัณฑิต
188 1 BU5003 พระไตรปิฎกศึกษา 2 พระครูปริยัติสัจจญาณ รัฐศาสตรบัณฑิต
189 1 SO2015 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ ดร.ดุษฎีวัฒน์ แก้วอินทร์ รัฐศาสตรบัณฑิต
190 1 GE3024 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ นายบรรจบ โชติชัย รัฐศาสตรบัณฑิต
191 1 GE1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย พระนิทัศน์ ธีรปญฺโญ รัฐศาสตรบัณฑิต
192 1 SO2018 กฎหมายระหว่างประเทศ นายสุเรนทร์ หนูจันทร์ รัฐศาสตรบัณฑิต
193 1 SO2016 การเมืองและการปกครองท้องถิ่น นายธนวรรธน์ ตรีศูนย์ รัฐศาสตรบัณฑิต
194 1 SO2014 นโยบายต่างประเทศของไทย นายปรเมษฐ์ ปานิคม รัฐศาสตรบัณฑิต
195 1 SO2009 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้ง ร.ต.ต.บุญถม วิสาหาญ รัฐศาสตรบัณฑิต
196 1 BU5007 ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา พระครูสโมธานเขตคณารักษ์,ดร. น้อยวัน รัฐศาสตรบัณฑิต
197 1 BU5003 พระไตรปิฎกศึกษา 2 พระปลัดณรงค์ศักดิ์ เจริญเกียรติ รัฐศาสตรบัณฑิต
198 1 SO2150 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ นายธนวรรธน์ ตรีศูนย์ รัฐศาสตรบัณฑิต
199 1 GE4029 คอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน นายไทยปัก เลี้ยงธนารักษ์ รัฐศาสตรบัณฑิต
200 1 GE3024 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ อาจารย์สุดารัตน์ ศักดิ์คำดวง รัฐศาสตรบัณฑิต
201 1 GE1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ร.ต.อ.มานพไชย ผลมาตย์ รัฐศาสตรบัณฑิต
202 1 BU5003 พระไตรปิฎกศึกษา 2 พระปลัดณรงค์ศักดิ์ เจริญเกียรติ รัฐศาสตรบัณฑิต
203 1 BU5010 ศาสนศึกษา พระครูประดิษฐบุญธรรม รัฐศาสตรบัณฑิต
204 1 SO2036 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน อาจารย์สุระ สุขแป รัฐศาสตรบัณฑิต
205 1 SO2017 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเมืองของประเทศกำลังพัฒนา อาจารย์เรืองฤทธิ์ คงอยู่ รัฐศาสตรบัณฑิต
206 1 SO2016 การเมืองและการปกครองท้องถิ่น นายธนวรรธน์ ตรีศูนย์ รัฐศาสตรบัณฑิต
207 1 SO2009 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้ง ร.ต.ต.บุญถม วิสาหาญ รัฐศาสตรบัณฑิต
208 1 SO2006 รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ นายปรเมษฐ์ ปานิคม รัฐศาสตรบัณฑิต
209 1 SO2005 พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และการเลือกตั้ง นายไทยปัก เลี้ยงธนารักษ์ รัฐศาสตรบัณฑิต
210 1 SO2023 ความคิดทางการเมืองแนวสังคมนิยม อาจารย์สุระ สุขแป รัฐศาสตรบัณฑิต
211 1 SO2013 กฎหมายปกครอง พระมหาน้อย กิตฺติภทฺโท ขุมดินพักษ์ รัฐศาสตรบัณฑิต
212 1 SO2005 พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และการเลือกตั้ง นายไทยปัก เลี้ยงธนารักษ์ รัฐศาสตรบัณฑิต
213 1 SO2012 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ร.ต.ต.บุญถม วิสาหาญ รัฐศาสตรบัณฑิต
214 1 SO2016 การเมืองและการปกครองท้องถิ่น นายธนวรรธน์ ตรีศูนย์ รัฐศาสตรบัณฑิต
215 1 SO2006 รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ นายปรเมษฐ์ ปานิคม รัฐศาสตรบัณฑิต
216 1 SO2004 การปกครองคณะสงฆ์ไทย พระครูสโมธานเขตคณารักษ์,ดร. น้อยวัน รัฐศาสตรบัณฑิต
217 1 GE3024 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ อาจารย์บันทะชัย ภูพิมทอง รัฐศาสตรบัณฑิต
218 1 SO2015 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ ดร.รพีพร ธงทอง รัฐศาสตรบัณฑิต
219 1 BU5010 ศาสนศึกษา พระครูปริยัติวชิรญาณ บุดดาซุย รัฐศาสตรบัณฑิต
220 1 GE1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย พระมหาน้อย กิตฺติภทฺโท ขุมดินพักษ์ รัฐศาสตรบัณฑิต
221 1 BU5007 ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา พระครูสโมธานเขตคณารักษ์,ดร. น้อยวัน รัฐศาสตรบัณฑิต
222 1 BU5003 พระไตรปิฎกศึกษา 2 พระปลัดณรงค์ศักดิ์ เจริญเกียรติ รัฐศาสตรบัณฑิต
223 1 GE4029 คอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน นายไทยปัก เลี้ยงธนารักษ์ รัฐศาสตรบัณฑิต

มคอ.5 และ 6 หมายถึงดำเนินการส่งแล้ว ยังไม่ส่งเข้าระบบ