มคอ 3-6 ปีการศึกษา 2560

เลือกภาคการศึกษา

TQF3
36%
TQF5
0%

# ภาค รหัส รายวิชา ผู้รับผิดชอบรายวิชา หลักสูตร มคอ 3,4 มคอ 5,6
# ภาค รหัส รายวิชา ผู้รับผิดชอบรายวิชา หลักสูตร มคอ 3,4 มคอ 5,6
1 1 SO2023 ความคิดทางการเมืองแนวสังคมนิยม อาจารย์สมบัติ เสริฐผล รัฐศาสตรบัณฑิต
2 1 SO2016 การเมืองและการปกครองท้องถิ่น นายธนวรรธน์ ตรีศูนย์ รัฐศาสตรบัณฑิต
3 1 SO2013 กฎหมายปกครอง นายสุเรนทร์ หนูจันทร์ รัฐศาสตรบัณฑิต
4 1 SO2012 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ร.ต.ต.บุญถม วิสาหาญ รัฐศาสตรบัณฑิต
5 1 SO2006 รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ นายปรเมษฐ์ ปานิคม รัฐศาสตรบัณฑิต
6 1 SO2005 พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และการเลือกตั้ง นายไทยปัก เลี้ยงธนารักษ์ รัฐศาสตรบัณฑิต
7 1 SO2004 การปกครองคณะสงฆ์ไทย พระครูสโมธานเขตคณารักษ์,ดร. น้อยวัน รัฐศาสตรบัณฑิต
8 1 SO2040 กระบวนการฝึกประสบการณ์อาชีพทางรัฐศาสตร์ นายธนวรรธน์ ตรีศูนย์ รัฐศาสตรบัณฑิต
9 1 SO2017 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเมืองของประเทศกำลังพัฒนา นายไทยปัก เลี้ยงธนารักษ์ รัฐศาสตรบัณฑิต
10 1 SO2018 กฎหมายระหว่างประเทศ ร.ต.อ.มานพไชย ผลมาตย์ รัฐศาสตรบัณฑิต
11 1 SO2020 สัมมนาศาสนากับการเมือง นายปรเมษฐ์ ปานิคม รัฐศาสตรบัณฑิต
12 1 SO2021 ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐศาสตร์ อาจารย์บันทะชัย ภูพิมทอง รัฐศาสตรบัณฑิต
13 1 SO2012 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ร.ต.ต.บุญถม วิสาหาญ รัฐศาสตรบัณฑิต
14 1 SO2040 กระบวนการฝึกประสบการณ์อาชีพทางรัฐศาสตร์ นายธนวรรธน์ ตรีศูนย์ รัฐศาสตรบัณฑิต

มคอ.5 และ 6 หมายถึงดำเนินการส่งแล้ว ยังไม่ส่งเข้าระบบ