มคอ 3-6 ปีการศึกษา 2559

เลือกภาคการศึกษา

TQF3
89%
TQF5
78%

# ภาค รหัส รายวิชา ผู้รับผิดชอบรายวิชา หลักสูตร มคอ 3,4 มคอ 5,6
# ภาค รหัส รายวิชา ผู้รับผิดชอบรายวิชา หลักสูตร มคอ 3,4 มคอ 5,6
1 2 PH1036 การฝึกประสบการณ์อาชีพทางพุทธศาสตร์ นายเตชทัต ปักสังขาเนย์ ศาสนศาสตรบัณฑิต
2 2 PH1015 พระสุตตันตปิฎกศึกษา 3 พระครูปริยัติสาทร วราวุธ สีลาวุโธ,ดร. ศาสนศาสตรบัณฑิต
3 2 PH2011 พระพุทธศาสนามหายาน นายเตชทัต ปักสังขาเนย์ ศาสนศาสตรบัณฑิต
4 2 PH1003 พุทธปฏิภาณ ผศ.ดร.สุขพัฒน์ อนนท์จารย์ ศาสนศาสตรบัณฑิต
5 2 PH1008 ภาษาอังกฤษสำหรับพุทธศาสตร์ นายประภาส ลาวัลย์ศิริ ศาสนศาสตรบัณฑิต
6 2 PH1006 อรรถกถาพระสุตตันตปิฎก นายเตชทัต ปักสังขาเนย์ ศาสนศาสตรบัณฑิต
7 2 PH1018 พระอภิธรรมปิฎกศึกษา 2 นายทวีศักดิ์ ใครบุตร ศาสนศาสตรบัณฑิต
8 1 PH1016 พระสุตตันตปิฎกศึกษา 4 นายเตชทัต ปักสังขาเนย์ ศาสนศาสตรบัณฑิต
9 1 PH1007 อรรถกถาพระอภิธรรมปิฎก นายทวีศักดิ์ ใครบุตร ศาสนศาสตรบัณฑิต
10 1 BU5011 ภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา นายประดิษฐ์ ศรีโนนยาง ศาสนศาสตรบัณฑิต
11 1 PH1019 ระเบียบวิธีวิจัยทางพุทธศาสตร์ ผศ.ดร.สุขพัฒน์ อนนท์จารย์ ศาสนศาสตรบัณฑิต
12 1 PH1004 มิลินทปัญหา นายทวีศักดิ์ ใครบุตร ศาสนศาสตรบัณฑิต
13 1 PH1014 พระสุตตันตปิฎกศึกษา 2 พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. ศาสนศาสตรบัณฑิต
14 1 PH1002 วิสุทธิมรรค นายทวีศักดิ์ ใครบุตร ศาสนศาสตรบัณฑิต
15 1 PH1017 พระอภิธรรมปิฎกศึกษา 1 พระครูปริยัติสาทร วราวุธ สีลาวุโธ,ดร. ศาสนศาสตรบัณฑิต
16 1 PH1012 พระวินัยปิฎกศึกษา 2 พระมหาวัฒนา สุรจิตฺโต ศาสนศาสตรบัณฑิต
17 1 PH1010 พุทธจริยศาสตร์ พระศุภชัย ธีรสุภชโย ศาสนศาสตรบัณฑิต
18 1 PH1005 อรรถกถาพระวินัยปิฎก นายเตชทัต ปักสังขาเนย์ ศาสนศาสตรบัณฑิต

มคอ.5 และ 6 หมายถึงดำเนินการส่งแล้ว ยังไม่ส่งเข้าระบบ