มคอ 3-6 ปีการศึกษา 2559

เลือกภาคการศึกษา

TQF3
86%
TQF5
75%

# ภาค รหัส รายวิชา ผู้รับผิดชอบรายวิชา หลักสูตร มคอ 3,4 มคอ 5,6
# ภาค รหัส รายวิชา ผู้รับผิดชอบรายวิชา หลักสูตร มคอ 3,4 มคอ 5,6
1 3 BU5008 การปฏิบัติกรรมฐาน พระครูปริยัติสัจจญาณ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
2 3 BU5007 ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา นายจิณณวัตร แทนพันธ์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
3 3 BU5005 พุทธวิถีไทย นายสุทิน เลิศสพุง ศึกษาศาสตรบัณฑิต
4 3 BU5006 ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา นายประดิษฐ์ ศรีโนนยาง ศึกษาศาสตรบัณฑิต
5 3 BU5010 ศาสนศึกษา อาจารย์วีรนุช พรมจักร์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
6 3 BU5009 พระพุทธศาสนามหายาน นายเตชทัต ปักสังขาเนย์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
7 3 59GE3006 ภาษาอาเซียนเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรม ร.ต.ต.บุญถม วิสาหาญ รัฐศาสตรบัณฑิต
8 3 59GE3006 ภาษาอาเซียนเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรม นายประดิษฐ์ ศรีโนนยาง รัฐศาสตรบัณฑิต
9 3 SO2024 ทฤษฎีการเมืองว่าด้วยเสรีประชาธิปไตย จ.ส.อ.สถิตย์ กรมทอง รัฐศาสตรบัณฑิต
10 3 SO2024 ทฤษฎีการเมืองว่าด้วยเสรีประชาธิปไตย จ.ส.อ.สถิตย์ กรมทอง รัฐศาสตรบัณฑิต
11 3 SO2023 ความคิดทางการเมืองแนวสังคมนิยม นายสุทิน เลิศสพุง รัฐศาสตรบัณฑิต
12 3 SO2023 ความคิดทางการเมืองแนวสังคมนิยม นายสุทิน เลิศสพุง รัฐศาสตรบัณฑิต
13 3 GE2017 หลักปรัชญาและตรรกศาสตร์ นายเกษม ประพาน รัฐศาสตรบัณฑิต
14 3 BU5009 พระพุทธศาสนามหายาน อาจารย์วีรนุช พรมจักร์ รัฐศาสตรบัณฑิต
15 3 SO2033 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พระนิทัศน์ ธีรปญฺโญ รัฐศาสตรบัณฑิต
16 3 593006 นายประดิษฐ์ ศรีโนนยาง รัฐศาสตรบัณฑิต
17 3 59GE4003 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า นางสาวกรรณิกา ไวโสภา รัฐศาสตรบัณฑิต
18 3 59GE2003 การวางแผนชีวิต ดร.ปดิษฐ์ คำดี รัฐศาสตรบัณฑิต
19 3 59GE4003 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า นายสุรศักดิ์ เครือมา รัฐศาสตรบัณฑิต
20 3 59GE2003 การวางแผนชีวิต นายธนวรรธน์ ตรีศูนย์ รัฐศาสตรบัณฑิต
21 3 GE2017 หลักปรัชญาและตรรกศาสตร์ อาจารย์สุระ สุขแป รัฐศาสตรบัณฑิต
22 3 BU5009 พระพุทธศาสนามหายาน นายปรเมษฐ์ ปานิคม รัฐศาสตรบัณฑิต
23 3 BU5004 พระไตรปิฎกศึกษา 3 พระกฤษฎา ขนฺติโก รัฐศาสตรบัณฑิต
24 3 SO2033 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นายปรเมษฐ์ ปานิคม รัฐศาสตรบัณฑิต
25 3 SO2024 ทฤษฎีการเมืองว่าด้วยเสรีประชาธิปไตย นายธนวรรธน์ ตรีศูนย์ รัฐศาสตรบัณฑิต
26 3 SO2004 การปกครองคณะสงฆ์ไทย ร.ต.ต.บุญถม วิสาหาญ รัฐศาสตรบัณฑิต
27 2 GS5527 วิทยานิพนธ์ ผศ.ดร.ชิษณพงศ์ ศรจันทร์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
28 2 GS5102 นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา ผศ.ดร.ชิษณพงศ์ ศรจันทร์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
29 2 SO2041 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์ จ.ส.อ.สถิตย์ กรมทอง รัฐศาสตรบัณฑิต
30 2 SO2041 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์ จ.ส.อ.สถิตย์ กรมทอง รัฐศาสตรบัณฑิต
31 2 SO2041 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์ จ.ส.อ.สถิตย์ กรมทอง รัฐศาสตรบัณฑิต
32 2 ED1083 การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 2 นายพลภัทร อภัยโส ศึกษาศาสตรบัณฑิต
33 2 ED1085 วิธีสอนภาษาอังกฤษ 2 อาจารย์ธัญดา พิศาลเตชะกุล ศึกษาศาสตรบัณฑิต
34 2 ED1028 การประกันและการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ดร.จักรกฤษณ์ โพดาพล ศึกษาศาสตรบัณฑิต
35 2 ED1010 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร นายกิตติพัฒน์ ทาวงศ์ษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต
36 2 ED1087 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ นายวันชัย สาริยา ศึกษาศาสตรบัณฑิต
37 2 ED1075 สัทศาสตร์และการออกเสียงภาษาอังกฤษ นายบรรจบ โชติชัย ศึกษาศาสตรบัณฑิต
38 2 ED1080 นวนิยายและเรื่องสั้นอังกฤษและอเมริกัน นายประภาส ลาวัลย์ศิริ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
39 2 BU5004 พระไตรปิฎกศึกษา 3 พระมหาวัฒนา สุรจิตฺโต ศึกษาศาสตรบัณฑิต
40 2 ED1021 คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครู รศ.ดร.บุญช่วย ศิริเกษ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
41 2 ED1073 ภาษาอังกฤษเฉพาะทางศึกษาศาสตร์ นายกิตติพัฒน์ ทาวงศ์ษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต
42 2 ED1093 วรรณศิลป์ร้อยแก้ว ร้อยกรองของภาษาต่างประเทศ นายบรรจบ โชติชัย ศึกษาศาสตรบัณฑิต
43 2 ED1111 การแปลสารคดีและบันเทิงคดี นายประดิษฐ์ ศรีโนนยาง ศึกษาศาสตรบัณฑิต
44 2 ED1011 แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียรู้ รศ.ดร. พิมพ์อร สดเอี่ยม ศึกษาศาสตรบัณฑิต
45 2 GE2012 การวางแผนชีวิตและครอบครัว ดร.ปดิษฐ์ คำดี ศึกษาศาสตรบัณฑิต
46 2 59BU5005 พุทธวิถีไทย ผศ.ดร.ชิษณพงศ์ ศรจันทร์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
47 2 59GE3003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น นายประภาส ลาวัลย์ศิริ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
48 2 59ED1016 ภาษาศาสตร์เบื้องต้นสำหรับครู นายประดิษฐ์ ศรีโนนยาง ศึกษาศาสตรบัณฑิต
49 2 59ED1018 การอ่านเพื่อความเข้าใจเชิงปฏิบัติการ นายวันชัย สาริยา ศึกษาศาสตรบัณฑิต
50 2 59BU5002 พระไตรปิฎกศึกษา 1 พระครูปริยัติสัจจญาณ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
51 2 59ED1008 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา นางสาวกรรณิกา ไวโสภา ศึกษาศาสตรบัณฑิต
52 2 59GE3001 ภาษาไทย อาจารย์ชื่นอารมณ์ จันทร์พินิจรัตน์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
53 2 SO2017 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเมืองของประเทศกำลังพัฒนา นายสุขชัย วงษ์จันทร์ รัฐศาสตรบัณฑิต
54 2 SO2018 กฎหมายระหว่างประเทศ พระนิทัศน์ ธีรปญฺโญ รัฐศาสตรบัณฑิต
55 2 SO2033 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จ.ส.อ.สถิตย์ กรมทอง รัฐศาสตรบัณฑิต
56 2 SO2024 ทฤษฎีการเมืองว่าด้วยเสรีประชาธิปไตย นายเกษม ประพาน รัฐศาสตรบัณฑิต
57 2 SO2019 การสืบสวนและสอบสวน พ.ต.ท.จักรพงษ์ ฟองชัย รัฐศาสตรบัณฑิต
58 2 SO2014 นโยบายต่างประเทศของไทย รศ.ดร.ภาสกร ดอกจันทร์ รัฐศาสตรบัณฑิต
59 2 GE2017 หลักปรัชญาและตรรกศาสตร์ อาจารย์วีรนุช พรมจักร์ รัฐศาสตรบัณฑิต
60 2 SO2009 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้ง ดร.ปดิษฐ์ คำดี รัฐศาสตรบัณฑิต
61 2 BU5009 พระพุทธศาสนามหายาน นายเตชทัต ปักสังขาเนย์ รัฐศาสตรบัณฑิต
62 2 SO2002 ระบบรัฐสภาไทย นายเกษม ประพาน รัฐศาสตรบัณฑิต
63 2 SO2003 พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของการเมืองการปกครองไทย นายสุขชัย วงษ์จันทร์ รัฐศาสตรบัณฑิต
64 2 BU5004 พระไตรปิฎกศึกษา 3 นายทวีศักดิ์ ใครบุตร รัฐศาสตรบัณฑิต
65 2 SO2008 ทฤษฎีทางการเมืองและจริยศาสตร์ จ.ส.อ.สถิตย์ กรมทอง รัฐศาสตรบัณฑิต
66 2 59GE3003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น นายพลภัทร อภัยโส รัฐศาสตรบัณฑิต
67 2 59BU5002 พระไตรปิฎกศึกษา 1 พระครูปริยัติสัจจญาณ รัฐศาสตรบัณฑิต
68 2 59SO2103 พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของการเมืองการปกครองไทย นายสุทิน เลิศสพุง รัฐศาสตรบัณฑิต
69 2 59SO2104 การปกครองคณะสงฆ์ไทย พระครูพิสุทธิธรรมาภรณ์ วิสุทธาจาโร รัฐศาสตรบัณฑิต
70 2 59BU5001 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รัฐศาสตรบัณฑิต
71 2 59GE2001 มนุษย์กับการแสวงหาความรู้ พระมหาวัฒนา สุรจิตฺโต รัฐศาสตรบัณฑิต
72 2 59GE3001 ภาษาไทย อาจารย์ชื่นอารมณ์ จันทร์พินิจรัตน์ รัฐศาสตรบัณฑิต
73 2 PH1036 การฝึกประสบการณ์อาชีพทางพุทธศาสตร์ นายเตชทัต ปักสังขาเนย์ ศาสนศาสตรบัณฑิต
74 2 PH1015 พระสุตตันตปิฎกศึกษา 3 พระครูปริยัติสาทร วราวุธ สีลาวุโธ,ดร. ศาสนศาสตรบัณฑิต
75 2 PH2011 พระพุทธศาสนามหายาน นายเตชทัต ปักสังขาเนย์ ศาสนศาสตรบัณฑิต
76 2 PH1003 พุทธปฏิภาณ ผศ.ดร.สุขพัฒน์ อนนท์จารย์ ศาสนศาสตรบัณฑิต
77 2 PH1008 ภาษาอังกฤษสำหรับพุทธศาสตร์ นายประภาส ลาวัลย์ศิริ ศาสนศาสตรบัณฑิต
78 2 PH1006 อรรถกถาพระสุตตันตปิฎก นายเตชทัต ปักสังขาเนย์ ศาสนศาสตรบัณฑิต
79 2 PH1018 พระอภิธรรมปิฎกศึกษา 2 นายทวีศักดิ์ ใครบุตร ศาสนศาสตรบัณฑิต
80 2 SO2033 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พระนิทัศน์ ธีรปญฺโญ รัฐศาสตรบัณฑิต
81 2 SO2013 กฎหมายปกครอง นายสุวิทย์ เปรื่องธรรมกุล รัฐศาสตรบัณฑิต
82 2 SO2020 สัมมนาศาสนากับการเมือง พระครูพิสุทธิธรรมาภรณ์ วิสุทธาจาโร รัฐศาสตรบัณฑิต
83 2 SO2018 กฎหมายระหว่างประเทศ ร.ต.ต.พิโรจน์ มีภูเวียง รัฐศาสตรบัณฑิต
84 2 SO2014 นโยบายต่างประเทศของไทย ดร.ปดิษฐ์ คำดี รัฐศาสตรบัณฑิต
85 2 SO2008 ทฤษฎีทางการเมืองและจริยศาสตร์ นายเกษม ประพาน รัฐศาสตรบัณฑิต
86 2 SO2005 พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และการเลือกตั้ง นายประพันธ์ ชูพิพัฒน์ รัฐศาสตรบัณฑิต
87 2 SO2021 ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐศาสตร์ นายประดิษฐ์ ศรีโนนยาง รัฐศาสตรบัณฑิต
88 2 SO2040 กระบวนการฝึกประสบการณ์อาชีพทางรัฐศาสตร์ จ.ส.อ.สถิตย์ กรมทอง รัฐศาสตรบัณฑิต
89 2 SO2004 การปกครองคณะสงฆ์ไทย พระครูสังฆรักษ์ จิณกมล อภิรตโน เป็นสุข รัฐศาสตรบัณฑิต
90 2 BU5007 ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา นายจิณณวัตร แทนพันธ์ รัฐศาสตรบัณฑิต
91 2 SO2003 พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของการเมืองการปกครองไทย นายเกษม ประพาน รัฐศาสตรบัณฑิต
92 2 GE4027 สถิติเบื้องต้น นางสาวกรรณิกา ไวโสภา รัฐศาสตรบัณฑิต
93 2 SO2002 ระบบรัฐสภาไทย นายชาตรี เพ็งทำ รัฐศาสตรบัณฑิต
94 2 SO2009 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้ง นายปราโมทย์ อัมพรัตน์ รัฐศาสตรบัณฑิต
95 2 SO2008 ทฤษฎีทางการเมืองและจริยศาสตร์ จ.ส.อ.สถิตย์ กรมทอง รัฐศาสตรบัณฑิต
96 2 SO2017 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเมืองของประเทศกำลังพัฒนา นายสุขชัย วงษ์จันทร์ รัฐศาสตรบัณฑิต
97 2 BU5004 พระไตรปิฎกศึกษา 3 พระครูปริยัติสัจจญาณ รัฐศาสตรบัณฑิต
98 2 SO2011 กฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์ นายวินัย ฉวีแปลง รัฐศาสตรบัณฑิต
99 2 SO2013 กฎหมายปกครอง นายอลงกต ประทุมสิทธิ์ รัฐศาสตรบัณฑิต
100 2 BU5009 พระพุทธศาสนามหายาน นายเตชทัต ปักสังขาเนย์ รัฐศาสตรบัณฑิต
101 2 SO2006 รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ อาจารย์วีรนุช พรมจักร์ รัฐศาสตรบัณฑิต
102 2 59BU5002 พระไตรปิฎกศึกษา 1 พระมหาธานินทร์ กลิ่นหอม,ดร. รัฐศาสตรบัณฑิต
103 2 59BU5007 ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา พระครูสโมธานเขตคณารักษ์,ดร. น้อยวัน รัฐศาสตรบัณฑิต
104 2 59BU5008 การปฏิบัติกรรมฐาน พระมหาวัฒนา สุรจิตฺโต รัฐศาสตรบัณฑิต
105 2 59GE3002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน นายพลภัทร อภัยโส รัฐศาสตรบัณฑิต
106 2 59BU5007 ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา นายจิณณวัตร แทนพันธ์ รัฐศาสตรบัณฑิต
107 2 59SO2103 พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของการเมืองการปกครองไทย นายสุทิน เลิศสพุง รัฐศาสตรบัณฑิต
108 2 59SO2104 การปกครองคณะสงฆ์ไทย พระครูพิสุทธิธรรมาภรณ์ วิสุทธาจาโร รัฐศาสตรบัณฑิต
109 2 59GE3001 ภาษาไทย นางจุลจิรา บุญมาก รัฐศาสตรบัณฑิต
110 2 SO2007 ระเบียบวิธิวิจัยทางสังคมศาสตร์ นางจันทร์เพ็ญ เจริญทรัพย์ รัฐศาสตรบัณฑิต
111 2 SO2003 พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของการเมืองการปกครองไทย นายไทยปัก เลี้ยงธนารักษ์ รัฐศาสตรบัณฑิต
112 2 SO2024 ทฤษฎีการเมืองว่าด้วยเสรีประชาธิปไตย อาจารย์สุระ สุขแป รัฐศาสตรบัณฑิต
113 2 SO2019 การสืบสวนและสอบสวน ร.ต.ต.บุญถม วิสาหาญ รัฐศาสตรบัณฑิต
114 2 SO2010 กฎหมายลักษณะพยาน ร.ต.อ.มานพไชย ผลมาตย์ รัฐศาสตรบัณฑิต
115 2 SO2033 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นายปรเมษฐ์ ปานิคม รัฐศาสตรบัณฑิต
116 2 SO2014 นโยบายต่างประเทศของไทย ดร.รพีพร ธงทอง รัฐศาสตรบัณฑิต
117 2 GE2017 หลักปรัชญาและตรรกศาสตร์ พระปลัดณรงค์ศักดิ์ เจริญเกียรติ รัฐศาสตรบัณฑิต
118 2 SO2011 กฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์ นายสุเรนทร์ หนูจันทร์ รัฐศาสตรบัณฑิต
119 2 BU5009 พระพุทธศาสนามหายาน พระมหาสมคิด วชิรญาโณ รัฐศาสตรบัณฑิต
120 2 SO2008 ทฤษฎีทางการเมืองและจริยศาสตร์ นายไทยปัก เลี้ยงธนารักษ์ รัฐศาสตรบัณฑิต
121 2 BU5004 พระไตรปิฎกศึกษา 3 พระกฤษฎา ขนฺติโก รัฐศาสตรบัณฑิต
122 2 SO2002 ระบบรัฐสภาไทย ดร.รพีพร ธงทอง รัฐศาสตรบัณฑิต
123 2 SO2009 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้ง พระมหาน้อย กิตฺติภทฺโท ขุมดินพักษ์ รัฐศาสตรบัณฑิต
124 2 SO2019 การสืบสวนและสอบสวน ร.ต.ต.บุญถม วิสาหาญ รัฐศาสตรบัณฑิต
125 2 SO2023 ความคิดทางการเมืองแนวสังคมนิยม นายไทยปัก เลี้ยงธนารักษ์ รัฐศาสตรบัณฑิต
126 2 SO2020 สัมมนาศาสนากับการเมือง นายปรเมษฐ์ ปานิคม รัฐศาสตรบัณฑิต
127 2 SO2018 กฎหมายระหว่างประเทศ นายธนวรรธน์ ตรีศูนย์ รัฐศาสตรบัณฑิต
128 2 SO2014 นโยบายต่างประเทศของไทย นายปรเมษฐ์ ปานิคม รัฐศาสตรบัณฑิต
129 2 SO2013 กฎหมายปกครอง นายธนวรรธน์ ตรีศูนย์ รัฐศาสตรบัณฑิต
130 2 SO2017 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเมืองของประเทศกำลังพัฒนา อาจารย์สมบัติ เสริฐผล รัฐศาสตรบัณฑิต
131 2 BU5009 พระพุทธศาสนามหายาน อาจารย์บันทะชัย ภูพิมทอง รัฐศาสตรบัณฑิต
132 2 SO2013 กฎหมายปกครอง นายธนวรรธน์ ตรีศูนย์ รัฐศาสตรบัณฑิต
133 2 BU5004 พระไตรปิฎกศึกษา 3 พระมหาธานินทร์ กลิ่นหอม,ดร. รัฐศาสตรบัณฑิต
134 2 SO2006 รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ นายปรเมษฐ์ ปานิคม รัฐศาสตรบัณฑิต
135 2 SO2011 กฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์ ร.ต.ต.บุญถม วิสาหาญ รัฐศาสตรบัณฑิต
136 2 SO2009 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้ง นายธนวรรธน์ ตรีศูนย์ รัฐศาสตรบัณฑิต
137 2 SO2002 ระบบรัฐสภาไทย นายไทยปัก เลี้ยงธนารักษ์ รัฐศาสตรบัณฑิต
138 2 SO2003 พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของการเมืองการปกครองไทย ร.ต.ต.บุญถม วิสาหาญ รัฐศาสตรบัณฑิต
139 2 BU5007 ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา พระครูสโมธานเขตคณารักษ์,ดร. น้อยวัน รัฐศาสตรบัณฑิต
140 2 GE4027 สถิติเบื้องต้น อาจารย์สุระ สุขแป รัฐศาสตรบัณฑิต
141 2 SO2008 ทฤษฎีทางการเมืองและจริยศาสตร์ นายปรเมษฐ์ ปานิคม รัฐศาสตรบัณฑิต
142 2 ED1026 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นายกิตติพัฒน์ ทาวงศ์ษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต
143 2 ED1004 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู นางสาวกรรณิกา ไวโสภา ศึกษาศาสตรบัณฑิต
144 2 ED1092 วัฒนธรรมนานาชาติ นายพลภัทร อภัยโส ศึกษาศาสตรบัณฑิต
145 2 ED1088 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสอนภาษาอังกฤษ นายประดิษฐ์ ศรีโนนยาง ศึกษาศาสตรบัณฑิต
146 2 ED1090 กวีนิพนธ์อังกฤษและอเมริกา นายบรรจบ โชติชัย ศึกษาศาสตรบัณฑิต
147 2 ED1079 การบูรณาการการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ อาจารย์ธัญดา พิศาลเตชะกุล ศึกษาศาสตรบัณฑิต
148 2 ED1096 ระเบียบวิธีวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษ ดร.จักรกฤษณ์ โพดาพล ศึกษาศาสตรบัณฑิต
149 2 59SO2104 การปกครองคณะสงฆ์ไทย นายปรเมษฐ์ ปานิคม รัฐศาสตรบัณฑิต
150 2 59SO2103 พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของการเมืองการปกครองไทย ร.ต.ต.บุญถม วิสาหาญ รัฐศาสตรบัณฑิต
151 2 59GE3002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อาจารย์สุดารัตน์ ศักดิ์คำดวง รัฐศาสตรบัณฑิต
152 2 59GE3001 ภาษาไทย อาจารย์สุระ สุขแป รัฐศาสตรบัณฑิต
153 2 59BU5008 การปฏิบัติกรรมฐาน พระกฤษฎา ขนฺติโก รัฐศาสตรบัณฑิต
154 2 59SO2104 การปกครองคณะสงฆ์ไทย พระครูสโมธานเขตคณารักษ์,ดร. น้อยวัน รัฐศาสตรบัณฑิต
155 2 59SO2103 พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของการเมืองการปกครองไทย นายไทยปัก เลี้ยงธนารักษ์ รัฐศาสตรบัณฑิต
156 2 59GE3003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น พระมหาประยุทธ ปวรญฺญู ร่มจันทร์ รัฐศาสตรบัณฑิต
157 2 59GE3001 ภาษาไทย อาจารย์สุระ สุขแป รัฐศาสตรบัณฑิต
158 2 59GE2001 มนุษย์กับการแสวงหาความรู้ นายธนวรรธน์ ตรีศูนย์ รัฐศาสตรบัณฑิต
159 2 59BU5001 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา พระครูสุตคุณวัตร รัฐศาสตรบัณฑิต
160 1 GS3416 การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย ดร.ปดิษฐ์ คำดี รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
161 1 GS3426 พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ พระนิทัศน์ ธีรปญฺโญ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
162 1 GS3310 รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ พระนิทัศน์ ธีรปญฺโญ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
163 1 GS3416 การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย รศ.ดร.ภาสกร ดอกจันทร์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
164 1 GS3310 รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ ผศ.ดร.สุขพัฒน์ อนนท์จารย์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
165 1 59BU5001 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา นายเตชทัต ปักสังขาเนย์ รัฐศาสตรบัณฑิต
166 1 59GE1001 การต่อต้านการทุจริต จ.ส.อ.สถิตย์ กรมทอง รัฐศาสตรบัณฑิต
167 1 59SO2117 ปรัชญาการเมือง อาจารย์วีรนุช พรมจักร์ รัฐศาสตรบัณฑิต
168 1 59GE1007 มนุษย์กับหน้าที่พลเมือง นายสุทิน เลิศสพุง รัฐศาสตรบัณฑิต
169 1 59SO2101 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ นายเกษม ประพาน รัฐศาสตรบัณฑิต
170 1 59BU5006 ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา นายทวีศักดิ์ ใครบุตร รัฐศาสตรบัณฑิต
171 1 GS3426 พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ ดร.ปดิษฐ์ คำดี รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
172 1 59ED1001 ความรู้พื้นฐานสำหรับวิชาชีพครู ดร.จักรกฤษณ์ โพดาพล ศึกษาศาสตรบัณฑิต
173 1 59ED1015 โครงสร้างภาษาอังกฤษ นายประดิษฐ์ ศรีโนนยาง ศึกษาศาสตรบัณฑิต
174 1 59BU5001 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. ศึกษาศาสตรบัณฑิต
175 1 59GE3002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน นายกิตติพัฒน์ ทาวงศ์ษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต
176 1 59GE1001 การต่อต้านการทุจริต จ.ส.อ.สถิตย์ กรมทอง ศึกษาศาสตรบัณฑิต
177 1 59BU5008 การปฏิบัติกรรมฐาน พระครูกิตติสารสุมณฑ์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
178 1 59GE1007 มนุษย์กับหน้าที่พลเมือง นายสุขชัย วงษ์จันทร์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
179 1 59BU5008 การปฏิบัติกรรมฐาน พระมหาวัฒนา สุรจิตฺโต รัฐศาสตรบัณฑิต
180 1 59SO2101 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ นายเกษม ประพาน รัฐศาสตรบัณฑิต
181 1 59BU5006 ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา รศ.ดร.ภาสกร ดอกจันทร์ รัฐศาสตรบัณฑิต
182 1 59GE1001 การต่อต้านการทุจริต จ.ส.อ.สถิตย์ กรมทอง รัฐศาสตรบัณฑิต
183 1 59GE1007 มนุษย์กับหน้าที่พลเมือง นายสุขชัย วงษ์จันทร์ รัฐศาสตรบัณฑิต
184 1 59SO2117 ปรัชญาการเมือง อาจารย์วีรนุช พรมจักร์ รัฐศาสตรบัณฑิต
185 1 59GE3002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน นายพลภัทร อภัยโส รัฐศาสตรบัณฑิต
186 1 GS5101 หลักการศึกษาและหลักการเรียนรู้ ผศ.ดร.ชิษณพงศ์ ศรจันทร์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
187 1 GS5427 ภาวะผู้นำในองค์การทางการศึกษา รศ.ดร.บุญช่วย ศิริเกษ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
188 1 GS5423 สัมมนาการบริหารการศึกษา ดร.ดุษฎีวัฒน์ แก้วอินทร์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
189 1 SO2006 รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ นายทวีศักดิ์ ใครบุตร รัฐศาสตรบัณฑิต
190 1 SO2021 ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐศาสตร์ นายพลภัทร อภัยโส รัฐศาสตรบัณฑิต
191 1 SO2010 กฎหมายลักษณะพยาน พ.ต.ท.จักรพงษ์ ฟองชัย รัฐศาสตรบัณฑิต
192 1 SO2040 กระบวนการฝึกประสบการณ์อาชีพทางรัฐศาสตร์ พระครูพิสุทธิธรรมาภรณ์ วิสุทธาจาโร รัฐศาสตรบัณฑิต
193 1 SO2012 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ร.ต.อ.ดร.สุบัน โยทุม รัฐศาสตรบัณฑิต
194 1 SO2007 ระเบียบวิธิวิจัยทางสังคมศาสตร์ ดร.จักรกฤษณ์ โพดาพล รัฐศาสตรบัณฑิต
195 1 SO2019 การสืบสวนและสอบสวน พ.ต.ท.สมบูรณ์ ปัญญาวงศ์ รัฐศาสตรบัณฑิต
196 1 SO2010 กฎหมายลักษณะพยาน นายวินัย ฉวีแปลง รัฐศาสตรบัณฑิต
197 1 SO2020 สัมมนาศาสนากับการเมือง พระครูพิสุทธิธรรมาภรณ์ วิสุทธาจาโร รัฐศาสตรบัณฑิต
198 1 SO2007 ระเบียบวิธิวิจัยทางสังคมศาสตร์ พระนิทัศน์ ธีรปญฺโญ รัฐศาสตรบัณฑิต
199 1 SO2012 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ร.ต.ต.พิโรจน์ มีภูเวียง รัฐศาสตรบัณฑิต
200 1 SO2036 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน อาจารย์วีรนุช พรมจักร์ รัฐศาสตรบัณฑิต
201 1 SO2017 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเมืองของประเทศกำลังพัฒนา นายสุขชัย วงษ์จันทร์ รัฐศาสตรบัณฑิต
202 1 SO2016 การเมืองและการปกครองท้องถิ่น นายประพันธ์ ชูพิพัฒน์ รัฐศาสตรบัณฑิต
203 1 SO2011 กฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์ นายวุฒิพงศ์ เนติธีรัตน์ รัฐศาสตรบัณฑิต
204 1 SO2006 รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ จ.ส.อ.สถิตย์ กรมทอง รัฐศาสตรบัณฑิต
205 1 SO2005 พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และการเลือกตั้ง นายประพนธ์ ชูพิพัฒน์ รัฐศาสตรบัณฑิต
206 1 SO2018 กฎหมายระหว่างประเทศ นายชัยสิทธิ์ สิทธิศักดิ์ รัฐศาสตรบัณฑิต
207 1 SO2014 นโยบายต่างประเทศของไทย นายวิรัตน์ โภชะ รัฐศาสตรบัณฑิต
208 1 BU5007 ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา นายจิณณวัตร แทนพันธ์ รัฐศาสตรบัณฑิต
209 1 SO2016 การเมืองและการปกครองท้องถิ่น นายเกษม ประพาน รัฐศาสตรบัณฑิต
210 1 BU5003 พระไตรปิฎกศึกษา 2 พระครูปริยัติสัจจญาณ รัฐศาสตรบัณฑิต
211 1 SO2009 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้ง นายอลงกต ประทุมสิทธิ์ รัฐศาสตรบัณฑิต
212 1 SO2150 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ พ.ท.วัชรินทร์ ช่วงชิด รัฐศาสตรบัณฑิต
213 1 GE4029 คอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน นายตันติกร โนนศรี รัฐศาสตรบัณฑิต
214 1 GE3024 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ นายประดิษฐ์ ศรีโนนยาง รัฐศาสตรบัณฑิต
215 1 GE1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย นายสุวิทย์ เปรื่องธรรมกุล รัฐศาสตรบัณฑิต
216 1 BU5003 พระไตรปิฎกศึกษา 2 นายเตชทัต ปักสังขาเนย์ รัฐศาสตรบัณฑิต
217 1 BU5010 ศาสนศึกษา พระครูปริยัติสาทร วราวุธ สีลาวุโธ,ดร. รัฐศาสตรบัณฑิต
218 1 ED1081 การอ่านและการเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา นายประดิษฐ์ ศรีโนนยาง ศึกษาศาสตรบัณฑิต
219 1 ED1074 ภาษาศาสตร์เบื้องต้นสำหรับครู นายบรรจบ โชติชัย ศึกษาศาสตรบัณฑิต
220 1 ED1077 เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ อาจารย์ธัญดา พิศาลเตชะกุล ศึกษาศาสตรบัณฑิต
221 1 ED1076 การอ่านเพื่อความเข้าใจเชิงปฏิบัติการ นายวันชัย สาริยา ศึกษาศาสตรบัณฑิต
222 1 ED1082 การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 1 นายพลภัทร อภัยโส ศึกษาศาสตรบัณฑิต
223 1 ED1009 กฎหมายการศึกษา ผศ.ดร.ชิษณพงศ์ ศรจันทร์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
224 1 ED1084 วิธีสอนภาษาอังกฤษ 1 นายกิตติพัฒน์ ทาวงศ์ษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต
225 1 ED1014 ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา รศ.ดร.บุญช่วย ศิริเกษ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
226 1 ED1002 วิทยาการการสอนและการจัดการเรียนรู้ อาจารย์ชื่นอารมณ์ จันทร์พินิจรัตน์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
227 1 GE4027 สถิติเบื้องต้น นางสาวกรรณิกา ไวโสภา ศึกษาศาสตรบัณฑิต
228 1 GE4030 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า ดร.จักรกฤษณ์ โพดาพล ศึกษาศาสตรบัณฑิต
229 1 ED1094 พื้นฐานการศึกษาภาษาอังกฤษ นายวันชัย สาริยา ศึกษาศาสตรบัณฑิต
230 1 BU5003 พระไตรปิฎกศึกษา 2 พระครูปริยัติสัจจญาณ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
231 1 GE3024 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ นายพลภัทร อภัยโส ศึกษาศาสตรบัณฑิต
232 1 ED1091 วัฒนธรรมไทย พระครูพิสุทธิธรรมาภรณ์ วิสุทธาจาโร ศึกษาศาสตรบัณฑิต
233 1 PH1016 พระสุตตันตปิฎกศึกษา 4 นายเตชทัต ปักสังขาเนย์ ศาสนศาสตรบัณฑิต
234 1 PH1007 อรรถกถาพระอภิธรรมปิฎก นายทวีศักดิ์ ใครบุตร ศาสนศาสตรบัณฑิต
235 1 BU5011 ภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา นายประดิษฐ์ ศรีโนนยาง ศาสนศาสตรบัณฑิต
236 1 PH1019 ระเบียบวิธีวิจัยทางพุทธศาสตร์ ผศ.ดร.สุขพัฒน์ อนนท์จารย์ ศาสนศาสตรบัณฑิต
237 1 PH1004 มิลินทปัญหา นายทวีศักดิ์ ใครบุตร ศาสนศาสตรบัณฑิต
238 1 PH1014 พระสุตตันตปิฎกศึกษา 2 พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. ศาสนศาสตรบัณฑิต
239 1 PH1002 วิสุทธิมรรค นายทวีศักดิ์ ใครบุตร ศาสนศาสตรบัณฑิต
240 1 PH1017 พระอภิธรรมปิฎกศึกษา 1 พระครูปริยัติสาทร วราวุธ สีลาวุโธ,ดร. ศาสนศาสตรบัณฑิต
241 1 PH1012 พระวินัยปิฎกศึกษา 2 พระมหาวัฒนา สุรจิตฺโต ศาสนศาสตรบัณฑิต
242 1 PH1010 พุทธจริยศาสตร์ พระศุภชัย ธีรสุภชโย ศาสนศาสตรบัณฑิต
243 1 PH1005 อรรถกถาพระวินัยปิฎก นายเตชทัต ปักสังขาเนย์ ศาสนศาสตรบัณฑิต
244 1 59GE1007 มนุษย์กับหน้าที่พลเมือง อาจารย์สุระ สุขแป รัฐศาสตรบัณฑิต
245 1 59SO2101 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ อาจารย์เรืองฤทธิ์ คงอยู่ รัฐศาสตรบัณฑิต
246 1 59SO2117 ปรัชญาการเมือง นางจันทร์เพ็ญ เจริญทรัพย์ รัฐศาสตรบัณฑิต
247 1 59GE1001 การต่อต้านการทุจริต ร.ต.ต.บุญถม วิสาหาญ รัฐศาสตรบัณฑิต
248 1 59BU5001 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา พระกฤษฎา ขนฺติโก รัฐศาสตรบัณฑิต
249 1 59BU5006 ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา พระมหาธานินทร์ กลิ่นหอม,ดร. รัฐศาสตรบัณฑิต
250 1 59GE1007 มนุษย์กับหน้าที่พลเมือง อาจารย์สุระ สุขแป รัฐศาสตรบัณฑิต
251 1 59SO2117 ปรัชญาการเมือง ดร.รพีพร ธงทอง รัฐศาสตรบัณฑิต
252 1 59SO2101 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ อาจารย์เรืองฤทธิ์ คงอยู่ รัฐศาสตรบัณฑิต
253 1 59GE3002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน พระมหาประยุทธ ปวรญฺญู ร่มจันทร์ รัฐศาสตรบัณฑิต
254 1 59GE1001 การต่อต้านการทุจริต ร.ต.ต.บุญถม วิสาหาญ รัฐศาสตรบัณฑิต
255 1 59BU5008 การปฏิบัติกรรมฐาน พระกฤษฎา ขนฺติโก รัฐศาสตรบัณฑิต
256 1 59BU5006 ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา พระมหาธานินทร์ กลิ่นหอม,ดร. รัฐศาสตรบัณฑิต
257 1 SO2040 กระบวนการฝึกประสบการณ์อาชีพทางรัฐศาสตร์ จ.ส.อ.สถิตย์ กรมทอง รัฐศาสตรบัณฑิต
258 1 SO2007 ระเบียบวิธิวิจัยทางสังคมศาสตร์ นางสาวกรรณิกา ไวโสภา รัฐศาสตรบัณฑิต
259 1 SO2012 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ต.ท.กีรติกร กลัดกันแสง รัฐศาสตรบัณฑิต
260 1 SO2010 กฎหมายลักษณะพยาน พ.ต.ท.จักรพงษ์ ฟองชัย รัฐศาสตรบัณฑิต
261 1 SO2020 สัมมนาศาสนากับการเมือง พระครูพิสุทธิธรรมาภรณ์ วิสุทธาจาโร รัฐศาสตรบัณฑิต
262 1 SO2021 ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐศาสตร์ นายบรรจบ โชติชัย รัฐศาสตรบัณฑิต
263 1 SO2023 ความคิดทางการเมืองแนวสังคมนิยม นายสุทิน เลิศสพุง รัฐศาสตรบัณฑิต
264 1 SO2013 กฎหมายปกครอง ร.ต.ต.พิโรจน์ มีภูเวียง รัฐศาสตรบัณฑิต
265 1 SO2016 การเมืองและการปกครองท้องถิ่น นายเกษม ประพาน รัฐศาสตรบัณฑิต
266 1 SO2011 กฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์ นายวุฒิพงศ์ เนติธีรัตน์ รัฐศาสตรบัณฑิต
267 1 SO2006 รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ อาจารย์วีรนุช พรมจักร์ รัฐศาสตรบัณฑิต
268 1 SO2005 พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และการเลือกตั้ง ดร.ปดิษฐ์ คำดี รัฐศาสตรบัณฑิต
269 1 SO2004 การปกครองคณะสงฆ์ไทย พระครูพิสุทธิธรรมาภรณ์ วิสุทธาจาโร รัฐศาสตรบัณฑิต
270 1 GE4027 สถิติเบื้องต้น นางสาวกรรณิกา ไวโสภา รัฐศาสตรบัณฑิต
271 1 BU5010 ศาสนศึกษา นายสุทิน เลิศสพุง รัฐศาสตรบัณฑิต
272 1 BU5007 ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา นายถาวร โสกัณทัต รัฐศาสตรบัณฑิต
273 1 BU5003 พระไตรปิฎกศึกษา 2 พระครูปริยัติสัจจญาณ รัฐศาสตรบัณฑิต
274 1 SO2015 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ ดร.ดุษฎีวัฒน์ แก้วอินทร์ รัฐศาสตรบัณฑิต
275 1 GE3024 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ นายบรรจบ โชติชัย รัฐศาสตรบัณฑิต
276 1 GE1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย พระนิทัศน์ ธีรปญฺโญ รัฐศาสตรบัณฑิต
277 1 SO2018 กฎหมายระหว่างประเทศ นายสุเรนทร์ หนูจันทร์ รัฐศาสตรบัณฑิต
278 1 SO2016 การเมืองและการปกครองท้องถิ่น นายธนวรรธน์ ตรีศูนย์ รัฐศาสตรบัณฑิต
279 1 SO2014 นโยบายต่างประเทศของไทย นายปรเมษฐ์ ปานิคม รัฐศาสตรบัณฑิต
280 1 SO2009 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้ง ร.ต.ต.บุญถม วิสาหาญ รัฐศาสตรบัณฑิต
281 1 BU5007 ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา พระครูสโมธานเขตคณารักษ์,ดร. น้อยวัน รัฐศาสตรบัณฑิต
282 1 BU5003 พระไตรปิฎกศึกษา 2 พระปลัดณรงค์ศักดิ์ เจริญเกียรติ รัฐศาสตรบัณฑิต
283 1 SO2150 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ นายธนวรรธน์ ตรีศูนย์ รัฐศาสตรบัณฑิต
284 1 GE4029 คอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน นายไทยปัก เลี้ยงธนารักษ์ รัฐศาสตรบัณฑิต
285 1 GE3024 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ อาจารย์สุดารัตน์ ศักดิ์คำดวง รัฐศาสตรบัณฑิต
286 1 GE1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ร.ต.อ.มานพไชย ผลมาตย์ รัฐศาสตรบัณฑิต
287 1 BU5003 พระไตรปิฎกศึกษา 2 พระปลัดณรงค์ศักดิ์ เจริญเกียรติ รัฐศาสตรบัณฑิต
288 1 BU5010 ศาสนศึกษา พระครูประดิษฐบุญธรรม รัฐศาสตรบัณฑิต
289 1 SO2036 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน อาจารย์สุระ สุขแป รัฐศาสตรบัณฑิต
290 1 SO2017 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเมืองของประเทศกำลังพัฒนา อาจารย์เรืองฤทธิ์ คงอยู่ รัฐศาสตรบัณฑิต
291 1 SO2016 การเมืองและการปกครองท้องถิ่น นายธนวรรธน์ ตรีศูนย์ รัฐศาสตรบัณฑิต
292 1 SO2009 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้ง ร.ต.ต.บุญถม วิสาหาญ รัฐศาสตรบัณฑิต
293 1 SO2006 รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ นายปรเมษฐ์ ปานิคม รัฐศาสตรบัณฑิต
294 1 SO2005 พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และการเลือกตั้ง นายไทยปัก เลี้ยงธนารักษ์ รัฐศาสตรบัณฑิต
295 1 SO2023 ความคิดทางการเมืองแนวสังคมนิยม อาจารย์สุระ สุขแป รัฐศาสตรบัณฑิต
296 1 SO2013 กฎหมายปกครอง พระมหาน้อย กิตฺติภทฺโท ขุมดินพักษ์ รัฐศาสตรบัณฑิต
297 1 SO2005 พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และการเลือกตั้ง นายไทยปัก เลี้ยงธนารักษ์ รัฐศาสตรบัณฑิต
298 1 SO2012 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ร.ต.ต.บุญถม วิสาหาญ รัฐศาสตรบัณฑิต
299 1 SO2016 การเมืองและการปกครองท้องถิ่น นายธนวรรธน์ ตรีศูนย์ รัฐศาสตรบัณฑิต
300 1 SO2006 รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ นายปรเมษฐ์ ปานิคม รัฐศาสตรบัณฑิต
301 1 SO2004 การปกครองคณะสงฆ์ไทย พระครูสโมธานเขตคณารักษ์,ดร. น้อยวัน รัฐศาสตรบัณฑิต
302 1 GE3024 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ อาจารย์บันทะชัย ภูพิมทอง รัฐศาสตรบัณฑิต
303 1 SO2015 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ ดร.รพีพร ธงทอง รัฐศาสตรบัณฑิต
304 1 BU5010 ศาสนศึกษา พระครูปริยัติวชิรญาณ บุดดาซุย รัฐศาสตรบัณฑิต
305 1 GE1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย พระมหาน้อย กิตฺติภทฺโท ขุมดินพักษ์ รัฐศาสตรบัณฑิต
306 1 BU5007 ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา พระครูสโมธานเขตคณารักษ์,ดร. น้อยวัน รัฐศาสตรบัณฑิต
307 1 BU5003 พระไตรปิฎกศึกษา 2 พระปลัดณรงค์ศักดิ์ เจริญเกียรติ รัฐศาสตรบัณฑิต
308 1 GE4029 คอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน นายไทยปัก เลี้ยงธนารักษ์ รัฐศาสตรบัณฑิต
309 1 ED1005 การวัดและการประเมินผลการศึกษา รศ.ดร. พิมพ์อร สดเอี่ยม ศึกษาศาสตรบัณฑิต
310 1 ED1097 ทฤษฎีและกลวิธีการสอนภาษาอังกฤษ นายพลภัทร อภัยโส ศึกษาศาสตรบัณฑิต
311 1 ED1086 ภาษาอังกฤษสำหรับครู นายกิตติพัฒน์ ทาวงศ์ษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต
312 1 ED1089 วรรณคดีอังกฤษและอเมริกา นายประภาส ลาวัลย์ศิริ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
313 1 ED1003 การวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยในชั้นเรียน ดร.จักรกฤษณ์ โพดาพล ศึกษาศาสตรบัณฑิต
314 1 ED1078 การทดสอบและการประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ นายวันชัย สาริยา ศึกษาศาสตรบัณฑิต

มคอ.5 และ 6 หมายถึงดำเนินการส่งแล้ว ยังไม่ส่งเข้าระบบ